BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕТО НА КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА И ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ“

Община Велико Търново има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на начална пресконференция по проект: „Изграждането на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни  и хора с увреждания“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г. Пресконференцията ще се проведе на 04.12.2019 г. от 14:00 ч. в Регионален пресклуб  БТА – Велико Търново, адрес: гр.Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2.

loading…

Бенефициент по проекта е Община Велико Търново.

Безвъзмездна финансова помощ:  2 760 000,00 лв.

Начало на проекта: 04.02.2019 г.

Край на проекта: 04.02.2021 г.

Основна цел на проекта е осигуряването на съвременна, подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Велико Търново, която да допринесе за постигане на целите на Националната стратегия за дългосрочна грижа и на общинските стратегически и планови документи, а именно: създаване на условия за независим и достоен живот на възрастните хора и хората с увреждания, посредством предоставянето на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа, според индивидуалните им потребности, при постигане на по-добър баланс между качество на услугите и ефективното и ефикасното им предоставяне.

Конкретните цели включват изграждането на 4 броя нови сгради „Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост” в с. Церова кория, Община Велико Търново и ремонт и реконструкция на 1 брой сграда с предназначение за предоставяне на услугата „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ в гр. Велико Търново, ул.“Симеон Велики“ № 3.

       В изпълнение на проекта ще бъдат осъществени следните дейности: 

  1. Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството);
  2. Изготвяне на оценка за съответствие;
  3. Строителен надзор;
  4. Информационно – комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране;
  5. Доставка и монтаж на необходимото оборудване и обзавеждане, съобразно изискванията за предоставяне на съответната услуга;

       Крайни бенефициенти:

60 лица с умствена изостаналост, които ще се ползват от услугите на четирите Центъра за грижа за лица с умствена изостаналост;

15 лица, които ще се ползват от услугите на Центъра за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване;

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Източник: Вестник Борба

НОВИНИ ПО РЕГИОНИ

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!